ارزش های محوری و مشترک شرکت

  1. تعالی جویی، دانا محوری و چشم انداز محوری
  2. چابکی سازمانی، تعهد به اهداف و کسب نتایج
  3. سلامت گرایی و قانون مداری
  4. کار تیمی، پاسخگویی و تعهد به ذی نفعان
  5. دانش محوری، تحول پذیری، نوآوری و توانمند سازی

 

چشم اندار و اهداف شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش

تبدیل شدن شرکت به یکی از پنج شرکت بین المللی ساخت و تعمیرات کشتی های پهن پیکر (VLCC )، کشتی های گاز بر (LNG ) و دکل های حفاری دریایی (Jack up Rig )

آرمان بنیادین شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش

ارزش آفرینی فزاینده و پایدار در صنعت ساخت و تعمیرات دریایی، نفت و گاز کشور از طریق جذب حداکثری توان ملّی در تولید داخلی